image
hl1
Podstawy prawne
Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324); Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458); Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r., Nr 4, poz. 17); Statut Niepublicznego Przedszkola Słoneczko
MISJA PRZEDSZKOLA
Jesteśmy przedszkolem dbającym o wszechstronny, harmonijny rozwój dzieci we wszystkich sferach rozwojowych , dbamy o jego uśmiech i zadowolenie oraz umiejętności współdziałania z innymi. Naszym głównym celem jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonymi uzdolnieniami  oraz możliwościami rozwojowymi. Respektujemy prawa dziecka zawarte w KONWENCJI PRAW DZIECKA oraz innych dokumentach. Promujemy prawidłowe postaw, wartości i zachowania  potrzebnych mu do rozwinięcia umiejętności, nawyków i przyzwyczajeń, które ułatwią im dokonywanie wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia. Zapewniamy dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez rozbudzanie ciekawości na otaczający świat. Współpracujemy z instytucjami i osobami, które mogą nas  wspierać w działaniach. Założenia naszego przedszkola są wartością dla wszystkich pracowników (nie tylko pedagogicznych).
CELE I ZADANIA DZIAŁALNOŚCI NASZEGO PRZEDSZKOLA
Celem Przedszkola jest:
wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie zdolności intelektualnych, potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; stwarzanie warunków, sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej; przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.
Zadaniem Przedszkola jest:
Przygotowanie dziecka do roli ucznia poprzez: dbałość o wszechstronny, harmonijny rozwój dzieci we wszystkich sferach rozwojowych: rozwój mowy, rozwój emocjonalny, intelektualny, ruchowy( motoryka duża i mała), rozwój poznawczy, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka; dostarczanie wielozmysłowych bodźców rozwojowych( literatura dziecięca, dostosowane pomoce dydaktyczne, dobrane  metody pracy- ukierunkowane na samodzielne dochodzenie do wiedzy, ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym); przygotowanie dzieci do nauki pisania, czytania i matematyki w zakresie określonym w  podstawie programowej i wybranym programie nauczania.
Rozwijanie samodzielności, kreatywności dzieci oraz umiejętności współpracy w zespole poprzez: stwarzanie właściwej atmosfery w grupie, opartej na zaufaniu, wzajemnej życzliwości, wsparciu dzieci w działaniu i rozumieniu ich indywidualnych potrzeb i możliwości; określanie i przestrzeganie zasad wspólnej pracy i zabawy, szanowanie zdania innych, docenianie działań podejmowanych samodzielnie przez dzieci, szanowanie ich wytworów plastycznych i innych; stwarzanie sytuacji sprzyjających współpracy i współdziałaniu w grupie, unikanie niepotrzebnej rywalizacji; przygotowanie do akceptacji własnej osoby i samorealizacji poprzez realizowanie zainteresowań i uzdolnień; zapewnienie warunków do interdyscyplinarnych oddziaływań na dziecko zgodnie z jego potrzebami i możliwościami; wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka; stwarzanie odpowiednich warunków i inspirowanie do podejmowania różnorodnych form aktywności.
Współpraca z rodzicami/ opiekunami dzieci i środowiskiem lokalnym poprzez: utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami i opiekunami dzieci, organizowanie spotkań, dni otwartych, pokazowych zajęć, okazjonalnych spotkań całej społeczności; włączenie rodziców/ opiekunów w działanie na rzecz przedszkola(m.in. pomoc przy organizowaniu uroczystości, wycieczek, prace użyteczno-porządkowe); nawiązanie współpracy z władzami samorządowymi, organizacjami, instytucjami w celu aktywnego włączenia się w życie społeczności lokalnej i podejmowania wspólnych inicjatyw; promowanie Przedszkola w środowisku lokalnym, aktywny udział społeczności przedszkolnej w uroczystościach odbywających się na danym terenie. Przedszkole zapewni opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Przedszkole upowszechni wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtowaniu właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Wobec rodziny (opiekunów) pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze, co między innymi pomoże w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej, będą informować na bieżąco o postępach dziecka, uzgodnią wspólnie z rodzicami kierunek i zakres realizowanych zadań.
WIZJA PRZEDSZKOLA
Nasze przedszkole dba o uśmiech dziecka, w myśl słów Janusza Korczaka :,, „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” . Realizuje swoje zadania, dbając o wszechstronny rozwój dziecka. Absolwent naszego przedszkola jest człowiekiem szczęśliwym, odważnym, otwartym, umiejącym radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych.
NASZE PRZEDSZKOLE:
DBA O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECKA
1. Zajęcia są interesujące, oparte na stosowaniu nowoczesnych metod w pracy z dziećmi.
2.Stwarzane są warunki sprzyjające rozwojowi fizycznemu, nabywaniu umiejętności i wiedzy.
3. Przedszkole  rozwija samodzielność, kreatywność oraz umiejętność współpracy w zespole.
4.Zadania stawiane przed dziećmi są zindywidualizowane, dostosowane do ich możliwości.
5. Absolwenci przedszkola są właściwie  przygotowani do rozpoczęcia nauki w szkole.
6. Przedszkole dużą wagę przywiązuje do tradycji rodzinnych i lokalnych.
v TRAKTUJE WSZYSTKIE DZIECI Z TROSKĄ, SERCEM  I ŻYCZLIWOŚCIĄ
1.Dzieci mogą wyrażać swoje potrzeby, zainteresowania, mogą się prezentować, dzielą się swoimi przeżyciami i emocjami.
2.Dzieci mają możliwość współuczestnictwa w życiu przedszkola i społeczności lokalnej.
3. Dzieci mogą liczyć na życzliwość, zrozumienie dla ich potrzeb zarówno nauczycieli, dyrekcji, jaki i pozostałych pracowników przedszkola.
4. Dobro dziecka jest wartością największą.
v JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE
1. Dzieci spędzają czas w odpowiednich warunkach. Dużą uwagę przywiązuje się do bezpiecznego  pobyt w placówce.
2.Przedszkole ma jasno określoną strukturę organizacyjną.
3. Ramowy rozkład zajęć w ciągu dnia jest zgodny z zasadami higieny oraz podstawą programową wychowania przedszkolnego.
4. Posiłki podawane w przedszkolu są smaczne, zdrowe i estetyczne.
5. Prowadzone są działania prozdrowotne i profilaktyczne.
v PRACUJĄ W NIM LUDZIE  OTWARCI I KOMPETENTNI
1. Nauczyciele posiadają właściwe kwalifikacje zawodowe.
2. Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności, wykorzystują  je  w pracy z dziećmi.
3. W przedszkolu panuje atmosfera współpracy i wzajemnego szacunku.
4. Dyrektor inspiruje, wspomaga i motywuje pracowników.
v JEST OTWARTE NA WSPÓŁPRACĘ Z RODZICAMI, PEŁNI FUNKCJĘ WSPOMAGAJĄCĄ I DORADCZĄ
1.Postępy dzieci są obserwowane i rejestrowane, a rodzice na bieżąco informowani o nich.
2.Nauczyciele szanują rodziców i potrafią z nimi rozmawiać.
3.Umożliwiamy rodzicom zapoznanie się z realizacją zadań wychowawczo-dydaktycznych poprzez organizowanie spotkań, zajęć otwartych oraz prowadzenie strony internetowej: www.sloneczko-przedszkole.com.
4. Przedszkole organizuje uroczystości i imprezy zgodnie z ustalonym harmonogramem na początku każdego roku szkolnego.
5. Przedszkole stara się poznać środowisko domowe dzieci w celu sprawnego udzielania pomocy i wspiera rodziców w trudnych sytuacjach.
6. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która wspiera zarządzanie placówką.
v NASZE PRZEDSZKOLE JEST ESTETYCZNIE URZĄDZONE
1. Sale są estetycznie urządzone, meble dostosowane  do potrzeb dzieci.
2.Zabawki i pomoce są kolorowe i wesołe, spełniają swoje funkcje dydaktyczne.
3.W salach zorganizowane są różnorodne kąciki zainteresowań.
4. Otoczenie przedszkola jest zadbane plac zabaw zaspakaja możliwości ekspresji ruchowej dzieci, urządzenia rekreacyjne są kolorowe i bezpieczne.