image
hl1

Autyzm

                              Amerykańskie Towarzystwo Autyzmu definiuje autyzm jako: złożone upośledzenie rozwojowe, które typowo objawia się w pierwszych trzech latach życia i jest wynikiem zaburzenia neurologicznego wpływającego na rozwój w obszarach interakcji społecznej i zdolności komunikacyjnych. Zarówno dzieci jak i dorosłe osoby dotknięte autyzmem typowo przejawiają problemy w komunikacji werbalnej i niewerbalnej, interakcjach społecznych i zabawie.
Czytaj dalej…
Karta zgłoszeniowa 2019

 

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów

 

informacja dla rodziców

 

MZ komunikat do rodziców akceptacja 9.03.2018

 

Krajowy Konsultant ds. EPIDEMIOLOGII

 

list Ministra Edukacji Narodowej 
 
Karta zgłoszeniowa 2018/2019

 

Podstawa programowa 2017 wychowanie przedszkolne

 

Karta zgłoszeniowa 2017

 

 Karta zgłoszeniowa – 2016

 

 Jak wspierać rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym?
Wiek przedszkolny jest jednym z najbardziej burzliwych okresów w dojrzewaniu emocjonalnym dziecka. Aby nauczyć się świadomie zarządzać własnymi uczuciami, maluchy bardzo potrzebują wsparcia rodziców i innych bliskich osób w trudnym procesie radzenia sobie z emocjami.
Czytaj dalej…
 
ZABAWA A ROZWÓJ DZIECKA
Praca dyplomowa napisana przez panią BEATĘ RYSZEWSKĄ
POD KIERUNKIEM DR ELŻBIETY WIECZÓR
Publikacja na temat Zabawa a rozwój dziecka
Jak uniknąć stygmatyzacji dziecka?
Stygmatyzacja jest etykietowaniem dziecka określeniami typu  „ty leniu”, „ty ofermo”; jest sprowadzaniem przedszkolaka do tych określonych cech.
Konsekwencje stygmatyzacji:
    • Niskie poczucie wartości.

 

    • Postrzeganie siebie przez pryzmat ocen nauczyciela, rodzica.

 

  • Zaburzone relacje w grupie.
Czytaj dalej…
Drogi rodzicu
Nadwaga i otyłość niezależnie od wieku jest stanem chorobowym. Poniżej kilka rad pomocnych w walce z nieprawidłową masą ciała u dzieci.
Czytaj dalej…
„Akademia Wiedzy” –
Niepubliczna Placówka Doskonalenia
  Praca zaliczeniowa w ramach kursu kwalifikacyjnego pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogika
  Praca z dzieckiem autystycznym w przedszkolu
Beata Ryszewska
Czytaj dalej…
Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. (poz. 803) Załącznik nr 1
PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju
i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego
w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy
i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
Czytaj dalej…
 
 
Ciekawe strony:
http://kula.gov.pl/
http://ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=161&Itemid=1599
http://www.6latki.men.gov.pl/index.php
www.buliba.pl
www.ciufcia.pl
www.zyraffa.pl
www.mamuu.pl
www.benc.pl
 
 
adaptacja
Jak uniknąć stygmatyzacji dzieckaJak wspierać rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym
 
Dokumenty do pobrania:
Karta zgłoszeniowa na rok 2014/2015
Karta zgłoszeniowa na rok 2015/2016
Poradnik dla Rodziców
 
 
 
 
Prawa i obowiązki rodziców
 
1. Rodzice współdziałają z nauczycielami w zakresie wychowania i profilaktyki a także w zakresie nauczania swoich dzieci w celu skutecznego oddziaływania na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 
2. Rodzice mają prawo do:
a) znajomości programu i metod pracy przedszkola,
b)uzyskiwania rzetelnej informacji dotyczącej ich dziecka,
c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli oraz specjalistów w rozpoznawaniu
przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielenia dziecku pomocy,
d) uzyskania wsparcia od nauczycieli i współpracujących z nim specjalistów,
e)udziału w zajęciach otwartych i uroczystościach organizowanych przez przedszkole,
f) wyrażania i przekazywania nauczycielowi informacji i wniosków dotyczących pracy placówki.
 
3. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy :
 
a) punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki przedszkolnej;
b) jeśli dziecko z placówki odbiera osoba nie będąca rodzicem lub prawnym opiekunem, rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego przedstawienia w formie pisemnej informacji o upoważnieniu osób  do odbioru dziecka;
c)informowanie  nauczycieli i dyrektora o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka;
d) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce;
e)przyprowadzanie do przedszkola zdrowego dziecka; w przypadku istnienia wątpliwości ze strony nauczyciela przyjmującego dziecko co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola,
f) aktywne angażowanie się w działalność placówki,  m.in. pomoc w przygotowaniu sal przedszkolnych, opieka podczas wycieczek, przygotowywanie uroczystości, inna pomoc nauczycielowi;
g) rodzice i nauczyciel zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko w celu określenia drogi jego indywidualnego rozwoju;
h) udziału w zebraniach, spotkaniach,  w zajęciach otwartych, uroczystościach, imprezach przedszkolnych, czytaniu bajek;
i) śledzić bieżące informacje na tablicy ogłoszeń;
j) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.